Nota prawna

NOTA PRAWNA I OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA
I. INFORMACJE OGÓLNE
Zgodnie z obowiązkiem dostarczania informacji określonym w ustawie 34/2002 z dnia Usługi Społeczeństwa Informacyjnego i Handlu Elektronicznego (LSSI-CE) z dnia 11 lipca, poniżej przedstawiono ogólne informacje dotyczące tej strony internetowej:

Właścicielem niniejszej strony internetowej, , (dalej Strona) jest: , z NIF: , a którego dane kontaktowe to:

Adres:

Numer telefonu kontaktowego:

Email kontaktowy:

II. OGÓLNE ZASADY I WARUNKI UŻYTKOWANIA
Przedmiot regulaminu: Strona internetowa
Celem niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania (dalej: Warunki) jest uregulowanie dostępu do Strony Internetowej i korzystania z niej. W rozumieniu niniejszych Warunków przez Serwis rozumie się: wygląd zewnętrzny interfejsów ekranowych, zarówno statycznych, jak i dynamicznych, tj. drzewo nawigacyjne; oraz wszystkie elementy zintegrowane zarówno w interfejsach ekranowych, jak i w drzewie nawigacyjnym (dalej: Treści) oraz wszystkie te usługi lub zasoby online, które mogą być oferowane Użytkownikom (dalej: Usługi).

zastrzega sobie prawo do zmiany, w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia, prezentacji i konfiguracji Strony Internetowej oraz Treści i Usług, które mogą być w niej zawarte. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że w każdej chwili może przerwać, dezaktywować i/lub anulować każdy z tych elementów, które są zintegrowane ze Stroną lub dostęp do nich.

Dostęp do Serwisu przez Użytkownika jest bezpłatny i co do zasady nie wymaga od Użytkownika żadnego świadczenia w celu korzystania z niego, z wyjątkiem kosztów połączenia za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej dostarczanej przez dostawcę dostępu, z którym Użytkownik zawarł umowę.

Korzystanie z jakichkolwiek treści lub usług Serwisu może odbywać się po uprzedniej subskrypcji lub rejestracji Użytkownika.

Użytkownik
Dostęp, przeglądanie i korzystanie z Serwisu, jak również z przestrzeni umożliwiających interakcję pomiędzy Użytkownikami i Użytkownikiem, takich jak komentarze i/lub przestrzenie do blogowania, nadaje warunek Użytkownika, a zatem od momentu rozpoczęcia przeglądania Serwisu, wszystkie Warunki ustanowione w niniejszym dokumencie są akceptowane, jak również ich późniejsze zmiany, bez uszczerbku dla stosowania odpowiednich przepisów prawnych o obowiązkowym przestrzeganiu, w zależności od przypadku. Ze względu na znaczenie powyższego, zaleca się, aby Użytkownik zapoznał się z nimi przy każdej wizycie w Serwisie.

Witryna udostępnia szeroki zakres informacji, usług i danych. Użytkownik przyjmuje na siebie odpowiedzialność za prawidłowe korzystanie z Serwisu. Odpowiedzialność ta rozciąga się na:

Jakiekolwiek wykorzystanie informacji, Treści i/lub Usług i danych oferowanych przez Stronę, które jest sprzeczne z postanowieniami niniejszych Warunków, Prawem, moralnością lub porządkiem publicznym, lub które w jakikolwiek inny sposób może być szkodliwe dla praw osób trzecich lub funkcjonowania Strony.
Prawdziwość i legalność informacji podanych przez Użytkownika w formularzach przewidzianych w celu uzyskania dostępu do określonych treści lub usług oferowanych przez Serwis. W każdym przypadku, Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić Serwis o każdym zdarzeniu, które pozwala na niewłaściwe wykorzystanie informacji zarejestrowanych w tych formularzach, takich jak, ale nie tylko, kradzież, utrata lub nieautoryzowany dostęp do identyfikatorów i/lub haseł, w celu przystąpienia do ich natychmiastowego anulowania.
zastrzega sobie prawo do usuwania wszelkich komentarzy i wypowiedzi, które naruszają prawo, poszanowanie godności osoby, są dyskryminujące, ksenofobiczne, rasistowskie, pornograficzne, są spamem, naruszają zasady dotyczące młodzieży lub dzieciństwa, porządku lub bezpieczeństwa publicznego lub które w jego opinii nie nadają się do publikacji.

W każdym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za opinie wyrażone przez Użytkowników za pośrednictwem komentarzy lub innych narzędzi do blogowania lub uczestnictwa, które mogą być dostępne.

Sam dostęp do tej Strony nie oznacza nawiązania jakiegokolwiek rodzaju relacji handlowej pomiędzy Użytkownikiem a tą Stroną.

Użytkownik oświadcza, że jest pełnoletni i ma wystarczającą zdolność prawną, aby być związanym niniejszymi Warunkami. W związku z tym niniejsza Witryna nie jest przeznaczona dla osób niepełnoletnich. odmawia wszelkiej odpowiedzialności za niespełnienie tego wymogu.

Strona jest przeznaczona przede wszystkim dla Użytkowników zamieszkałych w . nie zapewnia, że strona jest zgodna z prawem innych krajów, w całości lub w części. Jeśli Użytkownik mieszka lub ma miejsce zamieszkania w innym miejscu i zdecyduje się na dostęp i/lub przeglądanie strony internetowej, robi to na własne ryzyko i musi zapewnić, że taki dostęp i przeglądanie jest zgodne z lokalnym prawem, które go obowiązuje, i nie ponosi żadnej odpowiedzialności, która może wynikać z takiego dostępu.

III. DOSTĘP I NAWIGACJA NA STRONIE INTERNETOWEJ: WYŁĄCZENIE GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI
nie gwarantuje ciągłości, dostępności i użyteczności Strony, ani Treści lub Usług. dołoży wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Strony, ale nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji, że dostęp do tej Strony będzie nieprzerwany lub wolny od błędów.

Nie ponosi również odpowiedzialności ani nie gwarantuje, że treści lub oprogramowanie, do którego można uzyskać dostęp za pośrednictwem tej Strony, jest wolne od błędów lub nie powoduje uszkodzeń systemu komputerowego (oprogramowania i sprzętu) Użytkownika. W żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub krzywdy wynikające z dostępu, przeglądania i korzystania z Witryny, w tym między innymi za szkody wyrządzone systemom komputerowym lub spowodowane wprowadzeniem wirusów.

nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą zostać wyrządzone użytkownikom w związku z niewłaściwym korzystaniem z niniejszej Witryny. W szczególności nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne awarie telekomunikacyjne, przerwy, usterki lub wady.

IV. POLITYKA ŁĄCZENIA
Użytkownicy są informowani, że Serwis udostępnia lub może udostępniać Użytkownikom środki łączące (takie jak m.in. linki, banery, przyciski), katalogi i wyszukiwarki, które umożliwiają Użytkownikom dostęp do stron internetowych należących i/lub zarządzanych przez osoby trzecie.

Instalacja tych linków, katalogów i wyszukiwarek na Stronie ma na celu ułatwienie Użytkownikom wyszukiwania i dostępu do informacji dostępnych w Internecie i nie może być traktowana jako sugestia, rekomendacja lub zaproszenie do ich odwiedzenia.

nie oferuje samodzielnie ani za pośrednictwem osób trzecich produktów i/lub usług dostępnych na takich stronach.

Nie gwarantuje również dostępności technicznej, dokładności, prawdziwości, ważności lub legalności stron spoza jej własności, do których można się dostać za pośrednictwem linków.

w żaden sposób nie przegląda ani nie kontroluje zawartości innych stron internetowych, ani też nie popiera, nie recenzuje produktów i usług, treści, plików i wszelkich innych materiałów znajdujących się na takich połączonych stronach.

nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą wynikać z dostępu, korzystania, jakości lub legalności treści, komunikatów, opinii, produktów i usług stron internetowych, które nie są zarządzane przez tę Witrynę i nie są z nią powiązane.

Użytkownik lub osoba trzecia, która tworzy hiperłącze ze strony internetowej innej, odmiennej, witryny do Serwisu musi mieć świadomość, że:

Żadna z treści i/lub usług Strony nie może być reprodukowana, w całości lub w części, bez wyraźnej zgody .

Niedozwolone są jakiekolwiek fałszywe, niedokładne lub nieprawidłowe stwierdzenia dotyczące Strony, jej Treści i/lub Usług.

Z wyjątkiem hiperłącza, strona internetowa, na której ustanowiono hiperłącze, nie może zawierać żadnego elementu tej Witryny, który jest chroniony jako własność intelektualna przez prawo hiszpańskie, chyba że zostanie wyraźnie upoważniona przez .

Ustanowienie hiperłącza nie oznacza istnienia relacji pomiędzy właścicielem strony internetowej, z której jest ono wykonane, ani znajomości i akceptacji treści, usług i/lub działań oferowanych na tej stronie, i vice versa.

V. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA
sam lub jako cesjonariusz, jest właścicielem wszystkich praw własności intelektualnej i przemysłowej Witryny, jak również elementów w niej zawartych (w tym, ale nie wyłącznie, obrazów, dźwięków, audio, wideo, oprogramowania lub tekstów, znaków towarowych lub logo, kombinacji kolorów, struktury i projektu, wyboru użytych materiałów, programów komputerowych niezbędnych do jej funkcjonowania, dostępu i użytkowania, itp.) ). Są to zatem dzieła chronione jako własność intelektualna przez hiszpański system prawny, ponieważ mają do nich zastosowanie zarówno hiszpańskie i wspólnotowe przepisy w tej dziedzinie, jak i traktaty międzynarodowe dotyczące tej kwestii i podpisane przez Hiszpanię.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Na mocy przepisów ustawy o własności intelektualnej, powielanie, rozpowszechnianie i publiczne komunikowanie, w tym udostępnianie, całości lub części zawartości niniejszej strony internetowej, w celach komercyjnych, na jakimkolwiek nośniku i za pomocą jakichkolwiek środków technicznych, bez zezwolenia .

Użytkownik zobowiązuje się do poszanowania praw własności intelektualnej i przemysłowej . Użytkownik może przeglądać elementy Serwisu, a nawet drukować, kopiować i przechowywać je na dysku twardym swojego komputera lub na innym nośniku fizycznym pod warunkiem, że będzie to wyłącznie do jego osobistego użytku. Użytkownik nie może jednak usuwać, zmieniać lub manipulować jakimikolwiek urządzeniami ochronnymi lub systemami bezpieczeństwa zainstalowanymi na Stronie.

W przypadku, gdy Użytkownik lub osoba trzecia uzna, że którakolwiek z treści zawartych na stronie internetowej wiąże się z naruszeniem praw ochrony własności intelektualnej, musi niezwłocznie powiadomić o tym fakcie za pośrednictwem danych kontaktowych znajdujących się w części INFORMACJE OGÓLNE niniejszej Informacji prawnej i Ogólnych warunków użytkowania.

VI. DZIAŁANIA PRAWNE, PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA
zastrzega sobie prawo do wszczęcia postępowania cywilnego lub karnego, które uzna za konieczne w przypadku niewłaściwego korzystania ze strony internetowej i jej zawartości lub naruszenia niniejszych warunków.

Stosunki między Użytkownikiem a Użytkownikiem są regulowane przez przepisy obowiązujące i stosowane na terytorium Hiszpanii. W przypadku powstania jakiegokolwiek sporu związanego z interpretacją i/lub stosowaniem niniejszych Warunków, strony poddają swoje spory jurysdykcji zwyczajnej, poddając się sędziom i sądom odpowiadającym zgodnie z prawem.

Niniejszy dokument Nota prawna i warunki użytkowania został utworzony przy użyciu internetowego generatora szablonów Noty prawnej i warunków użytkowania w dniu 29/04/2023.

pl_PL