Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ
I. POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONY DANYCH
Szanując przepisy obowiązującego prawa, (dalej również Serwis) zobowiązuje się do zastosowania niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych, stosownie do poziomu bezpieczeństwa odpowiadającego ryzyku gromadzonych danych.

Przepisy prawa włączone do niniejszej polityki prywatności
Niniejsza polityka prywatności jest dostosowana do aktualnych hiszpańskich i europejskich przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w Internecie. W szczególności respektuje ona następujące zasady:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (GDPR).
Ustawa organiczna 3/2018, z dnia 5 grudnia, o ochronie danych osobowych i gwarancji praw cyfrowych (LOPD-GDD).
Dekret królewski 1720/2007 z dnia 21 grudnia, zatwierdzający rozporządzenie wykonawcze do ustawy organicznej 15/1999 z dnia 13 grudnia o ochronie danych osobowych (RDLOPD).
Ustawa 34/2002, z dnia 11 lipca 2002 r., o Usługi społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego (LSSI-CE).
Tożsamość administratora przetwarzającego dane osobowe
Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych zgromadzonych w jest: , z NIF: (dalej: Administrator Danych). Jego dane kontaktowe są następujące:

Adres:

Numer telefonu kontaktowego:

Email kontaktowy:

Rejestr danych osobowych
Zgodnie z przepisami RGPD i LOPD-GDD informujemy, że dane osobowe zebrane przez , za pośrednictwem formularzy udostępnionych na jego stronach, zostaną włączone i przetwarzane w naszych zbiorach w celu ułatwienia, przyspieszenia i wypełnienia zobowiązań ustanowionych między Użytkownikiem a Użytkownikiem lub utrzymania relacji ustanowionych w formularzach wypełnionych przez Użytkownika, lub w celu odpowiedzi na wniosek lub zapytanie Użytkownika. Podobnie, zgodnie z przepisami RGPD i LOPD-GDD, o ile nie ma zastosowania wyjątek przewidziany w art. 30 ust. 5 RGPD, prowadzony jest rejestr czynności przetwarzania, który określa, stosownie do celów, dokonywane czynności przetwarzania oraz inne okoliczności ustalone w RGPD.

Zasady mające zastosowanie do przetwarzania danych osobowych
Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika podlega następującym zasadom określonym w art. 5 RGPD oraz w art. 4 i nast. ustawy organicznej 3/2018, z dnia 5 grudnia, o ochronie danych osobowych i gwarancji praw cyfrowych:

Zasada legalności, uczciwości i przejrzystości: zgoda Użytkownika jest wymagana w każdym momencie po pełnym i przejrzystym poinformowaniu o celach, dla których gromadzone są dane osobowe.
Zasada ograniczenia celu: dane osobowe będą gromadzone w określonych, wyraźnych i zgodnych z prawem celach.
Zasada minimalizacji danych: gromadzone dane osobowe będą tylko tymi, które są ściśle niezbędne do celów, w których są przetwarzane.
Zasada dokładności: dane osobowe muszą być dokładne i zawsze aktualne.
Zasada ograniczenia okresu przechowywania: dane osobowe będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację Użytkownika jedynie przez czas niezbędny do celów ich przetwarzania.
Zasada integralności i poufności: dane osobowe są przetwarzane w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo i poufność.
Zasada odpowiedzialności proaktywnej: kontroler odpowiada za zapewnienie przestrzegania powyższych zasad.
Kategorie danych osobowych
Kategorie przetwarzanych danych to wyłącznie dane identyfikacyjne. W żadnym wypadku nie są przetwarzane specjalne kategorie danych osobowych w rozumieniu art. 9 GDPR.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda. zobowiązuje się do uzyskania wyraźnej i sprawdzalnej zgody Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w jednym lub kilku określonych celach.

Użytkownik ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody będzie równie łatwe jak jej udzielenie. Co do zasady, wycofanie zgody nie będzie warunkowało korzystania z Serwisu.

W tych przypadkach, w których Użytkownik musi lub może podać swoje dane za pośrednictwem formularzy w celu złożenia zapytania, żądania informacji lub z przyczyn związanych z zawartością Serwisu, zostanie poinformowany w przypadku, gdy wypełnienie któregokolwiek z nich będzie obowiązkowe ze względu na fakt, że są one niezbędne do prawidłowego rozwoju przeprowadzanej operacji.

Cele przetwarzania, do których wykorzystywane są dane osobowe
Dane osobowe są gromadzone i zarządzane w celu ułatwienia, przyspieszenia i wypełnienia zobowiązań ustanowionych między stroną internetową a użytkownikiem lub utrzymania relacji ustanowionych w formularzach, które użytkownik wypełnia lub w celu odpowiedzi na wniosek lub zapytanie.

Podobnie dane mogą być wykorzystywane do celów handlowych, personalizacyjnych, operacyjnych i statystycznych, a także do pozyskiwania i przechowywania danych oraz badań marketingowych w celu dostosowania treści oferowanych Użytkownikowi oraz poprawy jakości, działania i przeglądania Serwisu.

W momencie zbierania danych osobowych Użytkownik zostanie poinformowany o konkretnym celu (celach) przetwarzania, do którego dane osobowe będą wykorzystywane, tj. o sposobie (sposobach) wykorzystania zebranych informacji.

Okresy zatrzymywania danych osobowych
Dane osobowe będą przechowywane jedynie przez minimalny czas niezbędny do celów ich przetwarzania, a w każdym razie tylko przez następujący okres: , lub do czasu, gdy Użytkownik zażąda ich usunięcia.

W momencie pozyskania danych osobowych Użytkownik zostanie poinformowany o okresie, przez jaki dane osobowe będą przechowywane, a w przypadku, gdy nie będzie to możliwe, o kryteriach stosowanych do ustalenia tego okresu.

Odbiorcy danych osobowych
Dane osobowe Użytkownika będą udostępniane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

W przypadku, gdy Administrator zamierza przekazać dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, Użytkownik zostanie poinformowany w momencie uzyskania danych osobowych o państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej, do której dane mają być przekazane, a także o istnieniu lub braku decyzji Komisji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony.

Dane osobowe małoletnich
Zgodnie z postanowieniami art. 8 GDPR oraz 7 ustawy organicznej 3/2018 z dnia 5 grudnia o ochronie danych osobowych i gwarancji praw cyfrowych, jedynie osoby powyżej 14 roku życia mogą wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w sposób zgodny z prawem przez . W przypadku osoby małoletniej poniżej 14 roku życia, do przetwarzania wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów, a przetwarzanie uważa się za zgodne z prawem tylko w zakresie, w jakim wyrazili oni zgodę.

Tajność i bezpieczeństwo danych osobowych
zobowiązuje się do przyjęcia niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych, zgodnie z poziomem bezpieczeństwa odpowiednim do ryzyka związanego z gromadzonymi danymi, tak aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych i zapobiec przypadkowemu lub bezprawnemu zniszczeniu, utracie lub zmianie danych osobowych przekazywanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych, a także nieuprawnionemu przekazywaniu lub dostępowi do takich danych.

Ponieważ jednak nie może zagwarantować nieprzenikalności Internetu ani całkowitego braku hakerów lub innych osób wyłudzających dostęp do danych osobowych, Administrator Danych zobowiązuje się bez zbędnej zwłoki powiadomić Użytkownika, gdy dojdzie do naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, które może spowodować wysokie ryzyko dla praw i wolności osób fizycznych. Zgodnie z art. 4 GDPR naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych oznacza każde naruszenie bezpieczeństwa skutkujące przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą lub zmianą danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych albo nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem do takich danych.

Dane osobowe będą traktowane jako poufne przez Administratora Danych, który zobowiązuje się poinformować i zapewnić poprzez zobowiązanie prawne lub umowne, że taka poufność będzie przestrzegana przez jego pracowników, partnerów i wszelkie inne osoby, którym udostępnia informacje.

Prawa wynikające z przetwarzania danych osobowych
Użytkownik ma prawo i może w związku z tym skorzystać z następujących praw uznanych w RGPD i ustawie organicznej 3/2018 z dnia 5 grudnia o ochronie danych osobowych i gwarancji praw cyfrowych wobec Administratora danych:

Prawo dostępu: Jest to prawo Użytkownika do uzyskania potwierdzenia, czy jego dane osobowe są przetwarzane, a jeśli tak, do uzyskania informacji na temat jego konkretnych danych osobowych oraz na temat przetwarzania, które zostało lub jest wykonywane, jak również, między innymi, dostępne informacje na temat pochodzenia tych danych i odbiorców komunikacji dokonanej lub planowanej w odniesieniu do tych danych.
Prawo do sprostowania: Jest to prawo Użytkownika do sprostowania swoich danych osobowych, jeżeli okaże się, że są one niedokładne lub, biorąc pod uwagę cele przetwarzania, niekompletne.
Prawo do usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym"): Jest to prawo Użytkownika, o ile prawo nie stanowi inaczej, do uzyskania usunięcia jego danych osobowych, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub przetworzone; Użytkownik wycofał swoją zgodę na przetwarzanie, a przetwarzanie nie ma innej podstawy prawnej; Użytkownik wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie ma innego uzasadnionego powodu, aby kontynuować przetwarzanie; dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; dane osobowe muszą zostać usunięte zgodnie z obowiązkiem prawnym; lub dane osobowe zostały uzyskane w wyniku bezpośredniej oferty usług społeczeństwa informacyjnego dla dziecka poniżej 14 roku życia. Oprócz usunięcia danych, Administrator, biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt jej wdrożenia, podejmuje rozsądne kroki w celu poinformowania administratorów przetwarzających dane osobowe o żądaniu podmiotu danych dotyczącym usunięcia wszelkich linków do tych danych osobowych.
Prawo do ograniczenia przetwarzania: Jest to prawo Użytkownika do ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Użytkownik ma prawo do uzyskania ograniczenia przetwarzania, gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem; Administrator nie potrzebuje już danych osobowych, ale Użytkownik potrzebuje ich do dochodzenia roszczeń; oraz gdy Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania.
Prawo do przenoszenia danych: Jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, Użytkownik ma prawo otrzymać od Administratora swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przekazać je innemu administratorowi. Jeżeli jest to technicznie wykonalne, Administrator przekazuje dane bezpośrednio takiemu innemu administratorowi.
Prawo do sprzeciwu: Jest to prawo Użytkownika do tego, aby nie przetwarzać jego danych osobowych lub aby przetwarzanie tych danych przez .
Prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu: jest to prawo Użytkownika do niepodlegania zindywidualizowanej decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu jego danych osobowych, w tym profilowaniu, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
W związku z tym Użytkownik może realizować swoje prawa za pomocą pisemnej wiadomości skierowanej do Administratora danych z dopiskiem "RGPD-", określając:

Imię, nazwisko(a) Użytkownika oraz kopia dowodu osobistego. W przypadku, gdy dopuszczalna jest reprezentacja, konieczne będzie również zidentyfikowanie za pomocą tych samych środków osoby reprezentującej Użytkownika, jak również dokumentu potwierdzającego reprezentację. Kserokopia DNI może być zastąpiona przez każdy inny prawnie ważny środek potwierdzający tożsamość.
Wniosek z konkretnym uzasadnieniem żądania lub informacji, które mają być udostępnione.
Adres do celów powiadomień.
Data i podpis wnioskodawcy.
Wszelkie dokumenty potwierdzające składany wniosek.
Niniejszy wniosek oraz wszelkie towarzyszące mu dokumenty można przesłać na następujący adres i/lub adres e-mail:

Adres pocztowy:

E-mail:

Linki do stron internetowych osób trzecich
Strona internetowa może zawierać hiperłącza lub linki, które umożliwiają dostęp do stron internetowych osób trzecich innych niż , i które w związku z tym nie są obsługiwane przez . Właściciele takich stron internetowych będą mieli własne polityki ochrony danych, sami będąc w każdym przypadku odpowiedzialni za własne pliki i własne praktyki ochrony prywatności.

Skargi do organu nadzorczego
W przypadku, gdy Użytkownik uzna, że istnieje problem lub naruszenie obowiązujących przepisów w sposobie przetwarzania jego danych osobowych, ma prawo do skutecznej ochrony sądowej oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie, w którym ma miejsce zwykłego pobytu, miejsce pracy lub miejsce domniemanego naruszenia. W przypadku Hiszpanii organem nadzorczym jest Hiszpańska Agencja Ochrony Danych (https://www.aepd.es/).

II. AKCEPTACJA I ZMIANY W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI
Konieczne jest, aby Użytkownik zapoznał się i zaakceptował warunki dotyczące ochrony danych osobowych zawarte w niniejszej Polityce Prywatności, a także aby wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, aby Administrator Danych mógł postępować w sposób, w okresach i w celach wskazanych. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację Polityki Prywatności tegoż.

zastrzega sobie prawo do modyfikacji Polityki Prywatności, zgodnie z własnymi kryteriami lub motywowanymi przez zmiany legislacyjne, orzecznicze lub doktrynalne Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych. Zmiany lub aktualizacje niniejszej Polityki Prywatności nie zostaną wyraźnie podane do wiadomości Użytkownika. Zaleca się, aby Użytkownik okresowo sprawdzał tę stronę, aby być na bieżąco z najnowszymi zmianami lub aktualizacjami.

Niniejsza Polityka Prywatności została zaktualizowana w celu dostosowania do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (GDPR) oraz do Ustawy Organicznej 3/2018 z dnia 5 grudnia o ochronie danych osobowych i gwarancji praw cyfrowych.

Ten dokument Polityki Prywatności strony internetowej został stworzony przy użyciu darmowego generatora szablonów polityki prywatności online w dniu 29/04/2023.

pl_PL